Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Choď na obsah Choď na menu
 

 
Obchodné podmienky

18. 11. 2016

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ: Katarína Majerčíková, Sputniková 15 82102 Bratislava Slovensko

IČO: 41919769

DIČ: 1045695211

Tel.: 0903161113

E-mail: nevenart.km@gmail.com

Kupujúci urobením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa eshopu) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy.

Ak nie je medzi účastníkmi zjednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikáciu zákazníka na objednávkovom formulári.

 

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

 • bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 • vybavené slovenskými návodmi k obsluhe a záručnými listami

 

Objednaný tovar, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Na základe objednávky bude kupujúcemu e-mailom odoslaná výzva k platbe.

Predávajúci je v závislosti na charakteru obchodu (množstvo tovaru, výšky ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Stornovať objednávku tovaru je možné do 2 hodín po jej odoslaní a to e-mailom na adresu: .

Na tovar v akcii sa už nevzťahuje žiadna ďalšia zľava a cena za tovar je v okamžiku objednania konečná.

 

Cena a platenie

Uvedené ceny sú platné v okamžiku objednania a sú uvedené vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade platby prevodom je kúpna cena považovaná za zaplatenú v momente pripísania na bežný účet predávajúceho.

Bankové spojenie pre platby v eurách: 2621834680/1100. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

 

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje expedovať riadne objednaný tovar do 5 pracovných dní od dátumu pripísania celej čiastky na účet. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, akonáhle meškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

 

Dopravné podmienky, poštovné

Pri objednávke uveďte do poznámky zvolenú možnosť dopravy.

Doručovacia adresa musí byť kompletná, vrátane telefónneho čísla.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra je súčasťou balíka.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanoveniami zákona č. 367/2000 Sb. a 102/2014 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote a budete požadovať späť kúpnu cenu v plnej výške, je treba dodržať nasledujúce podmienky:

 • informovať predom predávajúceho písomne alebo e-mailom
 • vrátenie tovaru musí byť späť predávajúcemu odoslané poisteným balíkom na náklady kupujúceho. Nesmie sa jednať o dobierku, v tomto prípade nebude balík prevzatý
 • tovar nesmie javiť známky použitia alebo poškodenia, musí obsahovať všetky originálne visačky a byť zabalený v originálnom obale. Musí byť zaslaný na adresu predávajúceho vrátane faktúry

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám budú peniaze za vrátený tovar zaslané prevodom na Váš účet (uveďte pri oznámení predávajúcemu o odstúpení od zmluvy) a to najneskôr do 5 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúcí zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ( meno, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a mailovú adresu).

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobným údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje tento súhlas predávajúcemu na dobu neurčitú. Súhlas so pracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí o zasielaní ponúk, akciách, správ o činnosti predávajúceho, bez predcházajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 
Záruka

Záručná doba začína bežať odo dňa predania tovaru kupujúcemu a jej dĺžka je 24 mesiacov. Prodávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky.

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti zdeliť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade prekázateľne dohodnuté inak.

 

Platné od 18. 11. 2016

Organ dozoru je   Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI ).

 

Zásady spracovávania osobných údajov

 

Spoločnosť „Katarína Majerčíková“ (ďalej len spoločnosť), IČO: 41919769 , so sídlom Sputniková 15, 821 2 Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri pod č. 110-158109, prevádzkovateľ webových stránok https://www.nevenart.sk/ (ďalej len „Internetové stránky“), prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú spoločnosťou považováné za prísne dôverné a nakladá sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť prioritou.

Spoločnosť je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie  (EU) 2016/679) (ďalej len „Nariadenie“), správcom Vaších osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchovává a využívá (a inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľské činnosti – jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú bližšie uvedené v bodoch 1 a 2.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené spoločnosťou  na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného zájmu alebo udeleného súhlasu a to prostredníctvom Internetových stránok alebo iných zdrojov, a popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti.

 

 1. Spracovávané osobné údaje

 

Spoločnosť  je oprávnená spracovávať následujúce osobné údaje podľa účelu, na ktorý ich od jednotlivých subjektov údajov získala:

Údaje subjektov údajov

Účely spracovánia:

Kde napríklad zpracováváme:

Meno, priezvisko

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Zasielanie obchodných oznamov a ponúk produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

www.nevenart.sk, klientské rozhranie, CRM systém, účtovný systém a ďaľšie

Adresa

Plnenie zmluvného vzťahu, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, Zasielanie obchodných oznamov a ponúk produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

www.nevenart.sk, klientské rozhranie, CRM systém, účtovný systém a ďaľšie

Číslo účtu

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely

CRM systém, účtovný systém a ďaľšie

Čas a dátum

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Plnenie ostatných zákonných povinností

 

www.nevenart.sk, účtovný systém a ďaľšie

IČO, DIČ

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

 

www.nevenart.sk, CRM systém, účtovný systém a ďaľšie

E-mail

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Zasielanie obchodných oznamov a ponúk produktov a služieb z portfolia spoločnosti, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností, Zabezpečenie ochrany zdravia a majetku,

www.nevenart.sk, CRM systém, účtovný systém a ďaľšie

Telefon

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa užívateľských účtov k službám, Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových, Zasielanie obchodných oznamov a ponúk produktov a služieb z portfolia spoločnosti, Plnenie ostatných zákonných povinností

www.nevenart.sk a ďaľšie

 

Osobné údaje sú spoločnosťou spracovávané  manuálne  aj automatizovane. Spoločnosť je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie vždy, keď navštívite Internetové stránky.

 

 1. Účely Spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou spracovávané pre tieto účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu
 • Správa užívateľských účtov k službám
 • Zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb (Spoločnosť zvyšuje bezpečnosť svojich služieb v oblasti online prihlasovania k užívateľským účtom, identifikácia užívateľa)
 • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových spoločnosť zlepšuje kvalitu svojich služieb (webové stránky, súťaže, apod.). K vývoju nových služieb a zlepšovaniu jestvujúcich dochádza pomocou zisťovania potrieb a želaní užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Uskutočňovanie analýz a merania (Spoločnosť  zaisťuje napríklad návštevnosť, čítanosť, počet navštívených stránok, zariadení, z ktorých užívatelia prichádzajú na naše stránky, čas stráveny na stránkach. Tieto údaje zbierame pomocou anonymizovaných dát preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitné služby, ktoré sú pre užívateľa relevantné a aby sme rozvíjali služby, o ktoré naši užívatelia majú evidentný záujem.)
 • Zasielanie obchodných oznamov a ponuka produktov a služieb z portfólia spoločnosti  (Spoločnosť zasiela obchodné oznamy prostredníctvom emailu)
 • Účtovné a daňové účely (evidencia v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy)
 • Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré spoločnosť plní, patrí napr. poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej moci)
 •  
 1. Zoznam spracovateľov

V rámci spoločnosti  sú osobné údaje subjektov údajov sprístupnené len oprávneným zamestnancom spoločnosti, či zamestnancom spracovateľa, a to len v miere potrebnej pre účely spracovania.

Spoločnosť je oprávnená poskytovať osobné údaje tretím subjektom, ak je to potrebné za účelom spracovávania Vašich žiadostí. Jedná sa o tieto kategórie príjemcov:

 • Spoločnosti poskytujíce systém pre správu eshopového riešenia a účtovnych operácií;
 • Poskytovatelia platobných brán;
 • Poskytovatelia analytických nástrojov;

Za určitých podmienok sme potom oprávnení niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základě platných právnych predpisov napr. orgánom činným v trestnom konaní a ďaľším orgánom verejnej moci.

 

4. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame do doby potrebnej k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. minimálne do doby realizovania Vašej objednávky, a ďalej do doby, do ktorej je spoločnosť povinná ako správca uchovávať podľa obecne záväznych právnych predpisov alebo na dobu, na ktorú ste nám k spracovaniu dali súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania na takto uvedenú dobu:

 • Plnenie zmluvného vzťahu  - do odvolania
 • Správa užívateľských účtov k službám -  do doby zrušenia účtu                                              
 • Uskutočňovanie analýz a meraní - max. 6 mesiacov
 • Zasielanie obchodných oznamov a ponuky produktov a služieb z portfólia spoločnosti - do odvolania
 • Účtovné a daňové účely 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roku po poskytnutí plnenia
 • Plnenie ostatných zákonných povinností - max. 5 rokov

 

 1. Práva subjektov údajov
   

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Jedná sa o právo (i) na prístup k osobnym údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, ďalej o právo (iii) požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana osobného a súkromného života alebo, že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, (v) na výmaz osobných údajov, ak nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromáždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (vi) na obmedzenie spracovávania osobných údajov. Nejneskôr s účinnosťou od 25. 5. 2018 môžete uplatniť tiež (vii) právo na prenositeľnosť údajov a (viii) právo vzniesť námietku, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR).

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás spoločnosť spracováva osobné údaje, máte právo získať od spoločnosti informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup, kópiu týchto osobných údajov. V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok.
 • Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade, že máte pocit, že o Vás spoločnosť spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať o ich opravu. Spoločnosť opravu uskutoční bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo požadovať vysvetlenie: v prípade, že máte podozrenie, že spoločnosť spracovaním Vašich osobných údajov narušuje ochranu Vašeho osobného a súkromného života alebo že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, môžete od spoločnosti požadovať vysvetlenie.
 • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov: v prípade, že máte za to, že dochádza k porušeniu Vašeho práva na súkromie, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk).
 • Právo na výmaz: v prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli získané, či inak spracované, alebo zistíte, že boli spracovávané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete od spoločnosti požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: v prípade, že chcete, aby spoločnosť Vaše osobné údaje poskytla tretiemu subjektu, môžete využiť svojho práva na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, spoločnosť Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo vzniesť námietku: máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané pre účely splnenia úlohy uskotočnovanej vo verejnom zájme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti. V prípade, že spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spoločnosť spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Pri realizáci Vašich práv sa na nás obracajte na adrese sídla spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Zásady spracovávania osobných údajov sú platné od 25.5.2018.